За Център за правна помощ – Глас в България

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) е неправителствена организация, базирана в София, България. Мисията на ЦПП е насърчаване на правата на мигрантите, бежанците и търсещите убежище и други уязвими групи на територията на България, чрез предоставяне на правна помощ и политики за застъпничество. От основаването си през 2009 г., ЦПП промотира прогресивна законодателна реформа и повишаване на осведомеността по въпросите на убежището, миграцията и интеграцията. Ние предлагаме безплатни правни консултации на лица търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво.

Също така се занимаваме с изследвания и мониторинг и през февруари 2015 публикувахме доклада „Уязвимост и закрила: Идентификация на уязвими лица сред търсещите закрила в Република България”,  в резултат на проект, проведен през 2013-14 в партньорство с Център за подпомагане на хора преживели изтезание – ACET, финансиран чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

ЦПП е член на международната мрежа EuroMed Rights и Международната коалиция за задържане (IDC) и си сътрудничи с Migreurop за първата и мисия в България. В момента работим по проекта, Кой бива задържан? Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България” финансиран от Европейска програма за интеграция и миграция (EPIM) на Мрежата от европейски фондации  (NEF)